86-050 Solec Kujawski, ul. Toruńska 50J
+48 571 429 889
biuro@automaticcontrol.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), firma Automatic Control Tomasz Pacer z siedzibą w Solcu Kujawskim 86-050 przy ulicy Kasztanowej 27 informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez firmę Automatic Control Tomasz Pacer.

Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez firmę.

1.       Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Automatic Control Tomasz Pacer, ul. Kasztanowa 27, 86-050 Solec Kujawski (dalej zwany  „Administrator”)

2.       Administrator wyznaczył osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez email biuro@automaticcontrol.pl .

3. Administrator przetwarza: nazwę i adres siedziby lub oddziału firmy, NIP firmy, imię i nazwisko, adres mailowy i numer telefonu.

4.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a.)     w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych oraz zawierania umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

b.)     dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

c.)     w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

d.) w celu obsługi próśb i zapytań, kierowanych drogą mailową lub przez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej oraz kontaktowania się, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.b,f RODO.

5.       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a.)     dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,

b.)     podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, dochodzenia należności, usługi prawne,

c.)     operatorzy pocztowi i kurierzy,

d.)     banki w zakresie realizacji płatności,

e.)     organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6.      Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

7.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: (i) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży, (ii) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana usług drogą elektroniczną oraz obsługi próśb, zapytań i kontaktowania się –przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną oraz czas niezbędny do obsługi zapytań, próśb i kontaktowania się, (iii) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. c) powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

8.      Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

9.      Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres (ul. Kasztanowa 27, 86-050  Solec Kujawski) lub elektronicznej (wiadomość e-mail na adres biuro@automaticcontrol.pl).

10.      Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

11.   Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

12.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na Pani/Pana rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży i obsługi zapytań/próśb. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania umów sprzedaży i obsługi zapytań/próśb.